ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


AEC brand ( A-griculture E-nergy C-ompany ) คือ “ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นใหม่ และทีมผู้ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

AEC brand | “ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ของเรา อยากเห็น พี่น้องเกษตรกรไทย มีความกินดี อยู่ดี และมีรายได้ที่ดี เราจึงได้พัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่  เพื่อนำมาใช้ในการ ช่วยลดต้นทุนในการผลิต ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย