ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร


AEC brand ( A-griculture E-nergy C-ompany ) คือ “ชุมชนพัฒนา โซล่าเซลล์ เพื่อการเกษตร” ที่เกิดจากรวมกลุ่มกันของ นักอนุรักษ์พลังงานรุ่นใหม่ และทีมผู้ออกแบบ ระบบโซล่าเซลล์ จากทั่วประเทศ ซึ่งได้มารวมกลุ่มกันที่นี่ เพื่อช่วยกันพัฒนา นวัตกรรมโซล่าเซลล์ ประหยัดพลังงาน ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย 

วัตถุประสงค์ การดำเนินการ 

เพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาเกษตรกรไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็น Smart Farmer โดยการช่วยกัน พัฒนา เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตร ของพี่น้องเกษตรกรไทย จนเป็นเกษตรกรต้นแบบในท้องถิ่น ของตัวเอง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับ