ปั๊มโซล่าเซลล์ HANDURO ปลีก-ส่ง ทั่วไทย

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการใช้คุกกี้

บริษัท เออีซีเอกซ์พอร์ต จำกัด (“บริษัท”) มีความจําเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทํางานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอํานวยความ สะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จําเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ เมื่อท่าน เข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะ เวลาที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้


ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท บริษัทมีความจําเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไป นี้

1. Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจําเป็นอย่างมากต่อการทํางานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ

2. Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจําสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์และรูปแบบการนําเสนอ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้

3. Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทํางานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดําเนินการโดย ผู้ให้บริการภายนอก และ

4. Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนําเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ อาจดําเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก

สําหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้


สิทธิของเจ้าของข้อมูล

บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่าน สามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่: 0844441494 หรืออีเมล SolarBear.Thailand@gmail.com

  • Youtube
  • Line
  • Facebook

สอบถามเพิ่มเติมคลิกที่นี่

TEL.080-986-9999